Station Bellahøj

Denne entreprise omhandler etablering af fundamenter og bygning i forbindelse med opstilling og installation af ny reaktor på stationsområdet på Station Bellahøj

Reaktorbygningen opføres ved siden af eksisterende garagehal på Bellahøj Koblingsstations område. Bygningen skal indeholde reaktor og kølerenhed.

Under bygningen etableres et karfundament til opsamling af evt. spildolie, hvorpå der lægges brandhæmmende riste for færden omkring reaktor.

De bærende konstruktioner udføres af sandwichbetonelementer i facaden og huldæk som tag. Betonkarfundament støbes in-situ og karrets vægge udgør fundament for betonelementvægge. Der udføres åbning i tagets huldæk for etablering af udluftning. I den ene gavl etableres en gitterport/væg, således bygningens stabilitet sikres af de to facadevægge og den østlige gavlvæg.


Projekt fakta


Bygherre
Energinet

Udførelse
2020 - 2020

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
3,6 mio. DKK