Kystbanen E5 - udskiftning af 2 underføringer

Denne entreprise omfatter støbning af to nye bygværker i en byggegrube der skal erstatte to i for eksisterende bygværker. De to eksisterende bygværker vil i spærringesperioden blive nedrevet, og de nye bygværker vil blive lanceret ind og erstatte de gamle. Efterfølgende reetableres både vej og spor, så det nye trafikanlæg kan tages i drift. Særligt for denne entreprise er, at arbejdet skal ske tæt ved kørestrøm.

JORTON skal for Banedanmark udføre følgende arbejde:

 • støbning af nye bygværker
 • nedrivning af eksisterende bygværker
 • indskubning af bygværker
 • sænkning og retablering af vej
 • etablering af støttekonstruktioner langs Møllevej
 • etablering af nyt afvandingssystem inkl. pumpestation

Hovedmængder:

 • 1200 m2 form
 • 100 ton armering
 • 400 m3 beton
 • 1000 m2 fugtisolering
 • 60 m3 vejbelægning
 • 9000 m3 jordhåndtering

Projekt fakta


Bygherre
Banedanmark

Udførelse
2017-2018

Entrepriseart
Hovedentreprise