Nordskoven

Dalbroen i Nordskoven er et led i udførelsen af motorvejen Funder-Låsby. Entreprisen omfatter projektering og udførelse af Bro 66-0-122.00, UF af faunapassage i Nordskoven.

Den 500 meter lange dalbro består af to parallelle broer med en meters afstand imellem. Udover bygning af broen omfattede entreprisen også regulering af terræn omkring dalbroen, etablering af regnvandsbassiner ved det vestlige endevederlag samt etablering af diverse adgangsveje.

Entreprisen er udført i totalentreprise og omfattede samtlige ydelser fra den tilstand arealerne henliggede på licitationsdagen til fuldt færdige og funktionsdygtige bygværker med endeligt reetableret terræn:
– Opførelse af dalbro inkl. nødvendige råjordsarbejder af hensyn til etablering af ramper for udførelse af belægninger for broen inkl. motorvejsbelægning op til denne ekskl. slidlag
– Kvalitetsledelse, fagtilsyn og entreprenørens egen byggeledelse
– Etablering af regnvandsbassiner ved det vestlige endevederlag
– Diverse rydninger, der var nødvendigt for arbejdets udførelse
– Etablering af svingbaner til adgangsveje på Hovedlandevej 403
– Projektering og udførelse af supplerende geotekniske undersøgelser
– Projektering/etablering/drift/vedligehold/nedlæggelse af adgangsvejene til arbejdspladsområder    ved dalbro og regnvandsbassiner                                                                                                  - Udførelse af jordarbejder for jorddæmninger samt nødvendige ramper til transport af materialer og materiel op på broerne
– Fugtisolering af dalbro samt udlægning af brobelægning
– Etablering af dilatationsfuger ved broender
– Levering og montering af autoværn på broen
– Levering og montering af transparente støjskærme på dalbro


Projekt fakta


Bygherre
Vejdirektoratet

Udførelse
2012-2014

Entrepriseart
Totalentreprise

Entrepriseomfang
Nybyggeri

Ingeniør
Atkins