Ny Sluse og pumpestation, Aabenraa

Projektet er en del af Aabenraa Kommunes indsats for at klimasikre Aabenraa midtby, som udover dette projekt også omfatter diger i byen samt forsinkelsestiltag for tilstrømning til åen ved kraftig nedbør.
Projektets hovedformål er at beskytte Aabenraa by mod oversvømmelser, men indgår herudover som et aktiv i strandpromenaden. Anlægget tænkes sammen med promenaden mod nord at være en del af en sammenhængende højvandssikringslinje, men også, at slusen og pumpestationen indgår som et oplevelsescenter og et aktivt by-element.

Omfang/funktion:
Anlægget omfatter et nyt sluseanlæg, der skal kunne hindre havvand i at strømme baglæns op i å-systemet og en pumpestation der sikrer, at vand fra å-systemet fortsat kan afledes til havnebassinet ved høj vandstand i havnen.
I normalsituationen vil pumpestationen ikke være i drift, og vandet fra Slotsmølleåen ledes ud i havnekanalen (som i dag), idet der etableres et spjæld mellem åen og pumpestationen.
I tilfælde af forhøjet vandstand i havnebassinet, lukkes sluseportene og spjæld til pumpebassinet åbnes. Når vandstanden i Slotsmølleåen kommer over et kritisk niveau igangsættes overpumpning af å-vandet til havnebassinet. Når spjæld til pumpebassin åbnes, sænkes grovristen ved indløbet til kanalen under Mølle-mærsk.
Der vil også være mulighed for at sænke vandvolumenet i åen således, at der gøres ”plads” til en større mængde vand fra afløbssystemet i byen. Dette kan f.eks. være aktuelt, hvis der varsles risiko for skybrud.

Projektfakta

Bygherre
Aabenraa Kommune
Udførelse
2022 - 2023
Entrepriseomfang
40,1 mio. DKK
Entrepriseart
Hovedentreprise