Broregion 4 2018 VH pakke 1

Arbejdet omfatter vedligehold fordelt på 26 banebroer i Region Sydjylland og Fyn.

Arbejdsopgaver på broerne:

Arbejdspladsfaciliteter og adgangsveje for udførelse af arbejder på broerne.
– Afspærring og afmærkning ved broerne efter nærmere aftale med vejmyndigheder, evt.
lodsejere og bygherrer.
– SR-arbejdsledelse herunder banevagter, udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplaner, og
ansøgning om, samt udførelse af sporspærringer og evt. kørestrømsafbrydelser.
– Behugning og reparation af skadet, skruk og på anden måde dårlig beton og udførelse af
mørtel- og specialmørtelreparationer.
– Sandblæsning af behuggede betonoverflader og evt. blotlagt armering før reparation.
– Afrensning af blotlagte armeringsjern for synlig rust før retablering af konstruktionerne.
– Reetablering af skråningssikring, for at sikre mod fremtidig udskylning/erosion.
– Reparation af fuger i konstruktioner, i det omfang det er beskrevet i udbudsmaterialet.
– Påføring af primer og tykfilmsmaling på betonflader, i det omfang det er beskrevet i udbudsmaterialet.
– Afrensning af begroning, i det omfang det er beskrevet i udbudsmaterialet.
– Oprensning og spuling af afløb.
– Forhøjelse af eksisterende rækværk/værn.
– Fremstilling og montage af nye rækværker/værn til eksisterende kantbjælker og fløje.
– Udførelse af nye og opretning af eksisterende ballastskærme som anvist i reparationsbeskrivelser.
– Nødvendigt stillads med afskærmning, da hverken vej-, sti- eller sporarealer må forurenes
med sandblæsningsand.
– Kvalitetssikring af arbejdet inkl. aflevering af dokumentation og prøvningsrapporter.
– Alle nødvendige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder udarbejdelse af PSS og
beskrivelser vedrørende materialehåndtering.
– Alle nødvendige vinter- og/eller vejrligsforanstaltninger.

Projektfakta

Bygherre
Banedanmark
Udførelse
2018 - 2018
Entrepriseomfang
1,4 mio. DKK
Entrepriseart
Hovedentreprise