Boligforeningen af 1944 afd. 4, renovering og nybyg

JORTON udfører i totalentreprise for boligselskabet Boligforeningen af 1944 renovering af tre boligblokke indeholdende 146 lejligheder samt en blok indeholdende 16 lejligheder i nybyg. Byggeriet er beliggende på Skansevej og Toftevej i Nørresundby. Projektet indeholder omfattende energirenovering af 166 almene boliger opført i 1954-57. Efterisolering og skalmuring af facader, inddækning af altaner, nye vinduer, entrédøre og indgangspartier samt etablering af ventilation i blokkene A-F og H-M. Om- og tilbygning af blok G til 16 tilgængelighedsboliger med ny 4. etage og elevatorinstallation. Opgradering af afløbs- og kloakledninger samt EL-installationer.
Projektet tager hånd om de konstaterede bygningsmæssige problemer i form af fugt- og skimmeldannelse i lejlighederne, forårsaget af dårlig varmeisolering af ydervægge, kuldebroer og dårlig eller ingen ventilation.
Visionen er at fremtidssikre afdelingens image og derigennem det fremtidige beboergrundlag ved at modernisere, etablere tilgængelighedsboliger og tilbyde en stor variation i lejlighedstyper.

Nye tilgængelighedsboliger og ny tagetage. Den fritliggende blok G er i dag indrettet med 24 1-rums-boliger fordelt på tre etager. Der gennemføres en større om- og tilbygning, så den fremtidige bebyggelse vil bestå af i alt 16 tilgængelige 3-rums-boliger fordelt på fire etager. Den nye tagetage indrettes med fire 3-værelses tilgængelighedslejligheder med elevatoradgang.
Bebyggelsen udvides derudover med 1,5 meter mod øst og vest, for at sikre gode dagslysforhold og rummelighed i boligerne, og for at opfylde gældende krav til tilgængelighed. Der opsættes altaner til alle lejligheder. Blok G har i dag to centrale trapper, der forsyner alle etager i bebyggelsen. Den ene trappe nedlægges for at gøre plads til en ny elevator, der skal forsyne alle etagerne i bebyggelsen, så alle boliger opfylder gældende krav om tilgængelighed. Blok G indrettes derudover med følgende rum i kælderen: Depotrum til alle boliger, cykel-/barnevognsrum, teknikrum og varmemesterrum.

Renovering i beboede lejligheder. Arbejderne udføres i beboede lejligheder og under hensyntagen til naboer, beboere, den daglige drift og til at brand-, flugt- og køreveje er fuldt funktionsdygtige.
Boligerne udføres med ventilationsvinduer samt ny ventilationsløsning for at skabe bedre indeklima i lejlighederne. Der etableres 52 nye altaner til boliger.
I terræn udføres der ny belægning samt nye P-arealer og tilgængelighed.
Yderligere er implementeret miljøsanering af de eksisterende blokke. Der er ikke genhuset beboere i forbindelse med udførelsen af renoveringen.
Der udføres ligeledes ADK-løsning på alle indgangspartier samt på fælles faciliteter som vaskeri osv. Der er på projektet nedrevet eksisterende boligblok. Nedrivningen er gennemført i takt med, at renoveringen af de tre blokke er gennemført. Der er foretaget sanering af bygningen inden nedrivning.
JORTON udfører beton-, murer- og anlægsarbejde i egenproduktion.

Projektfakta

Bygherre
Boligforeningen af 1944
Udførelse
2020 - 2023
Entrepriseomfang
70 mio. DKK
Areal
2.000 m2
Entrepriseart
Totalentreprise
Arkitekt
LINK arkitektur A/S