BDK Broregion 4 2019 Vedligeholdpakke 1

Arbejdet omfatter vedligehold fordelt på 4 banebroer i Region Sydjylland og Fyn.

– Arbejdspladsfaciliteter og adgangsveje for udførelse af arbejder på broerne.
– Afspærring og afmærkning ved broerne efter nærmere aftale med vejmyndigheder, evt. lodsejere og bygherrer.
– SR-arbejdsledelse herunder banevagter, udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplaner, og ansøgning om, samt udførelse af sporspærringer og evt. kørestrømsafbrydelser.
– Udskiftning af træplankedæk til stålbjælker med skridsikkert dæk på 2 stålbroer.
– Afvaskning, afrensning med håndmaskinel samt pletmaling af mindre områder og samlin-ger med væsentlig korrosionsdannelse uden for sikkerhedsafstanden til banelegemet, i det omfang det er beskrevet i udbudsmaterialet.
– Reparation af understopninger.
– Helt/delvist udskiftning af kunststofbelægninger på vejbaner, ekskl. fortove.
– Udskiftning af slidlag på vejbaner og fællesstier (option).
– Udførelse af vævsarmeret kunststofbelægning lokalt over støbeskel på vejbaner.
– Udførelse af bankeprøver, behugning og reparation af skadet, skruk og på anden måde dårlig beton og udførelse af mørtel- og specialmørtelreparationer inden udførelse af kunststofbelægning.
– Afrensning af behuggede betonoverflader og evt. blotlagt armering før reparation.
– Udskiftning af stenfyldte fuger i konstruktioner, i det omfang det er beskrevet i udbuds-materialet.
– Afrensning af begroning på skråningsbeklædning, i det omfang det er beskrevet i ud-budsmaterialet.
– Kvalitetssikring af arbejdet inkl. aflevering af dokumentation og prøvningsrapporter.
– Alle nødvendige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder udarbejdelse af PSS og beskrivelser vedrørende materialehåndtering.
– Alle nødvendige vejrligsforanstaltninger.

Projektfakta

Bygherre
Banedanmark
Udførelse
2019 - 2019
Entrepriseomfang
1,9 mio. DKK
Entrepriseart
Hovedentreprise