Hobro5_web_1760x458.jpg

Byggeriets Samfundsansvar

Ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen spiller en vigtig rolle i det danske samfund. Branchen former og vedligeholder de fysiske rammer om borgernes og virksomheders virke – i form af bygninger, byrum og anlæg. Den skaber værdi og arbejdspladser og sætter på mange måder sit præg på samfundet. Med den centrale placering følger naturligt et ansvar for branchens samspil med sine omgivelser.

Ved at tage del i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og efterlevelse af principperne heri, vil JORTON bidrage til en samfundsansvarlig ejendoms-, bygge- og anlægsbranche i Danmark  styrke virksomhedens relationer til interessenter og det omgivende samfund  agere forretningsmæssigt professionelt – herunder afdække og håndtere risici.

JORTON vedkender sig således nedenstående seks principper samt viljen til at arbejde efter disse.

Vi vurderer systematisk, om charterets principper overholdes i de projekter, som vi er involverede i.

Eksempelvis ved

 • at formulere en politik for samfundsansvar
 • at bruge faste metoder og redskaber til at vurdere risiko og sikre overholdelse af vores samfundsansvar, herunder charterets principper
 • at kommunikere åbent og aktivt om hvordan JORTON håndterer charterets principper

Vi vurderer samarbejdspartneres og leverandørers håndtering af samfundsansvar.

Eksempelvis ved

 • at lade charterets principper indgå i valg af samarbejdspartnere, hvor det er muligt og relevant
 • at indgå dialog med samarbejdspartnere og leverandører om deres politik og praksis for samfundsansvar
 • at bidrage til at skabe overblik over alle aktører i et bygge- og anlægsprojekt i samarbejde med projektets væsentligste parter
 • at konkretisere og fastlægge håndteringen af charterets principper så tidligt som muligt i et projekt – og så vidt muligt i et samarbejde mellem de væsentligste parter

 Vi indgår i dialog med samarbejdspartnere og interessenter.

Eksempelvis ved

 • at samarbejde med arbejdsmarkedets parter om at oplyse projektets aktører om danske løn- og arbejdsforhold
 • at reagere på den viden vi har, hvis vi erfarer, at charterets principper ikke efterleveres hos samarbejdspartnere og leverandører
 • at bidrage til at problemer løses gennem dialog og på lavest mulige konfliktniveau og herudover at benytte eksisterende systemer og myndigheder til konfliktløsning: det fag- og entrepriseretslige system, Arbejdstilsynet, Skat, m.fl.
 • at indgå i dialog med projektets naboer og andre relevante interessenter med henblik på at tage størst mulig hensyn til legitime interesser samt afveje ønsker, der er i indbyrdes konkurrence

Vi arbejder for bæredygtige løsninger.

Eksempelvis ved

 • at tilstræbe brug af bæredygtige principper i projektering, udførelse og drift af byggerier og anlæg – eksempelvis ved brug af internationalt anerkendte certificeringsordninger som DGNB, m.fl.
 • at tilstræbe anvendelse af byggematerialer og –komponenter, der er bæredygtigt produceret, vurderet efter internationalt anerkendte metoder og standarder

Vi har ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold.

Eksempelvis ved

 • at anderkende vigtigheden af at respektere indholdet i overenskomsterne i forhold til løn- og arbejdstid samt øvrige forhold – både hos os selv og vores underleverandører
 • at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø – både som led i planlægning og udførelse af projekter
 • at arbejde for at sikre lærlinge- og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark
 • at sikre et højt kvalifikationsniveau hos vores medarbejdere

Vi udviser uafhængighed og antikorrupt praksis.

Eksempelvis ved

 • ikke at modtage eller tilbyde vederlag, gaver, rejser eller forlystelser, der kan skabe tvivl om, hvorvidt ydelser leveres og beslutninger træffes på et sagligt grundlag
 • altid at informere kunder og samarbejdspartnere om eventuelle partsinteresser, relationer og særlige hensyn, der kan blive årsag til afhængighed eller interessekonflikter