Processer

I JORTON arbejder vi på altid at være på forkant, når det kommer til kvalitet og arbejdsmiljø. Her kan man få overblik over alle de processer og certificeringer, der er med til at sikre, at JORTON er en kompetent partner, der kan løfte netop jeres byggesag.

Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø

Hos JORTON har vi samlet noget af det allervigtigste for vore kunder og vore medarbejdere under benævnelsen KMA – Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø. Vores filosofi er, at vi aldrig bliver færdige med at udvikle, forbedre, fremhæve og måle på dette område. Rundt omkring os bliver der stillet større og større krav til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

ISO-certificering

JORTON A/S er kvalitetscertificeret i henhold til DS/ISO 9001:2015, miljøcertificeret i henhold til DS/ISO 14001:2015 samt kravene i ISO 50001 pkt. 4.4.3 Energigennemgang, arbejdsmiljøcertificeret i henhold til DS/ISO 45001:2018 samt jernbanesikkerhedscertificeret i henhold til DS 21001:2020.

For JORTON A/S er det en selvfølge, at vi leverer en konsistent og ensartet kvalitet. Derfor har vi opbygget en organisation, hvor kvalitets- miljø- og arbejdsmiljøstyring indgår som en naturlig del af samtlige processer og medarbejdernes hverdag.

Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er en integreret del af JORTON A/S’ kultur, og alle ledende medarbejdere i organisationen er bevidste om vores kvalitets- miljø- og arbejdsmiljømål. Vi forpligter os til løbende forbedringer gennem systematisk styring og overvågning af processer, som har indflydelse på kvaliteten af vores arbejde.

JORTON A/S’ ledelsessystem er udarbejdet med det formål, at vores løsninger er i overensstemmelse med gældende lovgivning og krav, men også giver kunden den forventede bygningsmæssige-, forretningsmæssige og brugermæssige værdi. Det opnår vi blandt andet med vores gennemarbejdede ledelsessystem, hvor medarbejderne dagligt fokuserer på arbejdskvalitet. JORTON A/S har opbygget et solidt ledelsessystem af standardløsninger, der alle bygger på udførelsesmæssig viden og erfaring, som medarbejderne har oparbejdet på vores byggepladser. Der er tale om gennemprøvede løsninger, der medvirker til at sikre en høj effektivitet og høj kvalitet samt høj sikkerhed på vores byggepladser.

JORTON A/S’ ledelsessystem er opbygget efter standarderne DS/ISO 9001:2015, DS/ISO 14001:2015, DS/ISO 45001:2018 samt DS 21001:2020. JORTON A/S’ ledelsessystem består af en ledelseshåndbog, suppleret med et digitalt ledelsessystem bestående af processer suppleret med arbejdsbilag og instrukser, som beskriver og supporterer arbejdsgangene.

 

 

Yderligere er vi tilknyttet følgende kontrolordninger:
Byggeriets Kvalitetskontrol - kloakarbejde

Kvalitetspolitik

JORTONs overordnede kvalitetspolitik er at levere kunden den ønskede kvalitet til den ønskede tid.

Vi har kundetilfredshed som kvalitetsparameter. Det vil sige, at vi forpligter os til et professionelt samarbejde, hvor kundens tilfredshed er højt prioriteret. Vi vil opfylde aftalte krav og forventninger i forhold til kunder og kolleger. Vi vil være Danmarks bedste entreprenør, og kundens fortrukne samarbejdspartner.

Vi vil overholde gældende love, regler og indgåede aftaler i vores arbejde og kvalitetsopfattelse.

Vi vil have en kvalitetskultur, hvor alle tager et ansvar og kvalitet er en naturlig del i det daglige arbejde.

Kvalitetsstyringen underbygges løbende af nye målbare kvalitetsmål. Disse mål skal sikre at virksomheden hele tiden er opdateret i forhold til krav og ønsker fra kunden.

Kvalitetssikring i JORTON

Kvalitet i arbejdet er yderst vigtigt for JORTON. Vi er glade for vores håndværk og sætter en stor ære i den kvalitet, vi leverer. Vi er stolte over vores arbejde.

Derfor er vi også hele tiden opmærksomme på hvor godt, vi gør det. JORTON vil nemlig levere den rigtige kvalitet, som skal være det samme – uafhængig af den enkelte person. Kvalitetsstyring fylder i hele virksomheden med en klar procedure fra øverste ledelse til den enkelte medarbejder ude på byggesagen.

Vores KMA-afdeling og øvrige tekniske medarbejdere har konstant fokus på, at vi lever op til vore strenge krav.

Digitalisering
– fra manuel registrering til medarbejderadministreret digital kvalitetsstyring.

For at styrke kvalitetsstyringen har JORTON forladt modellen med manuel registrering på et kontrolskema. Vi har valgt at anvende Ajour System.

Digital løsning
Den digitale kvalitetsstyring er baseret på brugen af smart phone-teknologi og et tilhørende kvalitetssikrings- og dokumentationsprogram i forbindelse med udførelsesfasen.

Hvor man før skulle byggepladsen rundt med kamera, papirer og tegninger og herefter sammensætte og sende rapporter, færdiggør vi nu dokumentation i marken direkte på en smart phone.

Den digitale kvalitetsstyring er medvirkende til effektiviserede arbejdsgange og kommunikationsforbedringer med hensyn til:
– kvalitetssikring
– tilsynsnotater
– for-registrering
– fejl og mangler
– projektnotater

Miljøpolitik

JORTON tænker på sine omgivelser, for det er vigtigt, at vi alle tager hensyn til miljøet omkring os. Mange miljøskader er menneskeskabte og hos JORTON, vil vi gerne gøre en indsats for at bidrage positivt i forhold til dette og være med til at drage omsorg for miljøet.

I enhver opgave har vi altid miljøet på dagsordenen, og vi vil altid forsøge at præge bygherrer til at træffe beslutninger, som tilgodeser miljøet. Vi er derfor altid interesserede i at anvende teknologier og se på løsninger, der fremmer miljøet. I JORTON bestræber vi os hver dag på at gøre noget for miljøet ved eksempelvis at fokusere på tiltag omkring egne kontorer, værksteder, mv.

Hos JORTON har vi også den rette viden til at bidrage og hjælpe kommende bygherrer med at træffe de rigtige valg, når der skal bygges bæredygtigt og tages hensyn til miljøet gennem energirigtige og totaløkonomiske løsninger. Vi kan hjælpe med at få et byggeri certificeret med DGNB, som tager hensyn til både energitiltag og totaløkonomiske betragtninger eller ordningerne Passivhus og Greenbuilding, som tager hensyn til energitiltag.

Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøet hos JORTON og på alle vores projekter skal hele tiden søges forbedret, fordi vi vil have trygge og sikre byggepladser for alle medarbejdere og samarbejdspartnere/kolleger. Vi stiller store krav til os selv og vil være en af de bedste i branchen. Vi lever altid op til gældende arbejdsmiljølov, bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet.

JORTONs indsats sker gennem en målrettet information, instruktion og risikovurdering samt gennem byggepladsbesøg på de enkelte arbejdspladser. Vi undersøger og analyser hele tiden årsagerne til en eventuel arbejdsulykke eller tæt-på hændelse. Det er derfor vigtigt, at alle hændelser indrapporteres og at alle medarbejdere føler sig trygge ved at indrapportere.

Vi mener at branchen er et område, hvor forudsætningerne for arbejdet ændres dagligt, og ved derfor at vi hele tiden skal have øje for mulige forbedringer med vores arbejdsmiljø og sikkerhed.

Det er vigtigt for os i JORTON at sikre tæt dialog mellem topledelsen og produktionen. Ligeledes ønsker vi, at alle medarbejdere ser et sikkert arbejdsmiljø som et fælles projekt og et fælles ansvar. Vi skal hjælpe hinanden med at blive bedre!

Arbejdsmiljø i JORTON

For JORTON er det helt afgørende, at der er en tæt dialog mellem stabsfunktion og produktion, således at de fælles retninger, der arbejdes efter i stabsfunktionen er solidt forankret i produktionen. Virksomhedens grundlæggende tilgang til at opnå et sikkert arbejdsmiljø er, at JORTONs medarbejdere betragter arbejdsmiljø og sikkerhed som en naturlig del af hverdagen. En sikker arbejdsplads starter ved, at hver medarbejder tager ansvar for egne handlinger. For at opnå dette skal der være en god dialog mellem de timelønnede medarbejdere, den enkelte arbejdsmiljørepræsentant på pladsen, byggeledelsen samt ledelsen bestående af de regionale arbejdsmiljøansvarlige, regionschefer og adm. direktør. Denne dialog sikres ved møder afholdt på den enkelte byggeplads, samt møder i de enkelte arbejdsmiljøgrupper.

Regionale arbejdsmiljøansvarlige

I hver enkelt region er der udnævnt en regional arbejdsmiljøansvarlige (RAA). De regionale arbejdsmiljøansvarlige sikrer, at der regionalt findes de rette kompetencer i forhold til arbejdsmiljømæssige forhold, således at diverse opgaver kan løses regionalt af medarbejdere med lokal kendskab.

De regionale arbejdsmiljøansvarlige udfører regelmæssigt sikkerhedsrunderinger med fokus på overholdelse af gældende lovkrav samt generel optimering og effektivisering af arbejdsmiljøet. Sikkerhedsrunderingerne anvendes både som ulykkesforebyggende tiltag og som vurdering af JORTONs egen performance på arbejdsmiljø og sikkerhed.

BIM

Bygnings Informations Modellering bliver omdrejningspunktet i fremtidens bygge- og anlægsopgaver. BIM er en særdeles effektiv digital model og metode til at holde styr på bygge- eller anlægsprocessen – fra idéfasen til afleveringen af det færdige byggeri.

BIM bruges til at modellere konstruktioner i 3D, så alle former for let forståelige tegninger kan printes ud efter behov. Dermed kan alle aktører og deres medarbejdere få indsigt i – og en bedre forståelse af – både det overordnede og detaljerne i byggeriet. Det medvirker til at fange eventuelle fejl eller mangler inden de opstår på selve bygge- eller anlægspladsen.

BIM bruges også til at koordinere samarbejdet mellem aktørerne, som alle har adgang til den digitale model. Med JORTONs kompetencer og erfaring med BIM er både vore folk og samarbejdspartnere – samt i den sidste ende kunderne – sikret overblik, kvalitet og god økonomistyring i hele byggeprocessen.

Kundefokus

JORTONs grundlæggende holdning til Åbenhed, Dialog og Samarbejde gør det naturligt at fokusere skarpt på kundernes ønsker og behov. Hvis kunden selv ønsker at stå for eksempelvis projekteringen, kan vi bidrage med vore erfarne medarbejdere til den praktiske del af byggefasen. Men vi kan naturligvis også projektere og udføre alle former for byggerier og anlæg som totalentreprenør. Det er kundens ønsker, der afgør valget.

Kundernes tilfredshed betyder en masse for dem – og alt for os. Hvor gode vi er til at gøre kunderne tilfredse er ikke et spørgsmål om fornemmelser. Nej, vi benchmarker os mod både egne projekter og mod branchen som helhed. Det er med til at bevare et skarpt kundefokus.

Med ni afdelinger rundt om i landet kan vi i de fleste tilfælde tilbyde nærhed og et lokalt, fokuseret engagement. Men uanset hvor, hvem og hvad, står kunden i centrum.

Beboerhåndtering

JORTON har mange års erfaring med inddragelse af beboere i forbindelse med forskellige typer projekter og processer. Vi lægger stor vægt på at skabe dialog omkring projekterne med inddragelse af alle parter, og det er vores erfaring, at man ofte når frem til fælles mål ved at sikre et grundigt og seriøst samarbejde gennem hele processen.

For at gennemføre en effektiv beboerproces opdeles processen i følgende punkter:

 • Beboerproces
 • Planlægning og samarbejde med byggeledelsen/bygherren
 • Direkte beboerkontakt
 • Varsling/orientering
 • Sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Oprydning/ryddelighed
 • Særlige tiltag

Beboerdemokrati er et grundlæggende element i enhver almen boligforening, og respekten herfor er en basal forudsætning for et vellykket forløb af en renoveringsopgave. Erfaringer viser tydeligt vigtigheden af et godt beboersamarbejde. Det er absolut afgørende for en succesfuld renovering og for at alle parter oplever forløbet og resultatet som godt.

Samarbejdspartnere

Når vi beregner tilbud i JORTON, går vi altid efter at give den rigtige pris på det rette grundlag.

I den forbindelse har vi allieret os med rådgivningsvirksomheden Exigo Consult ApS, som hjælper os med blandt andet mængdeopgørelser og 3D-modeller med henblik på at reducere risici, styre omkostninger og optimere tidsplaner på de byggesager, vi byder på.

Byggeriets Samfundsansvar

Ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen spiller en vigtig rolle i det danske samfund. Branchen former og vedligeholder de fysiske rammer om borgernes og virksomheders virke – i form af bygninger, byrum og anlæg. Den skaber værdi og arbejdspladser og sætter på mange måder sit præg på samfundet. Med den centrale placering følger naturligt et ansvar for branchens samspil med sine omgivelser.

Ved at tage del i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og efterlevelse af principperne heri, vil JORTON bidrage til en samfundsansvarlig ejendoms-, bygge- og anlægsbranche i Danmark, styrke virksomhedens relationer til interessenter og det omgivende samfund agere forretningsmæssigt professionelt – herunder afdække og håndtere risici.

JORTON vedkender sig således nedenstående seks principper samt viljen til at arbejde efter disse.

Vi vurderer systematisk, om charterets principper overholdes i de projekter, som vi er involverede i.

Eksempelvis ved

 • at formulere en politik for samfundsansvar
 • at bruge faste metoder og redskaber til at vurdere risiko og sikre overholdelse af vores samfundsansvar, herunder charterets principper
 • at kommunikere åbent og aktivt om, hvordan JORTON håndterer charterets principper

Vi vurderer samarbejdspartneres og leverandørers håndtering af samfundsansvar.

Eksempelvis ved

 • at lade charterets principper indgå i valg af samarbejdspartnere, hvor det er muligt og relevant
 • at indgå dialog med samarbejdspartnere og leverandører om deres politik og praksis for samfundsansvar
 • at bidrage til at skabe overblik over alle aktører i et bygge- og anlægsprojekt i samarbejde med projektets væsentligste parter
 • at konkretisere og fastlægge håndteringen af charterets principper så tidligt som muligt i et projekt – og så vidt muligt i et samarbejde mellem de væsentligste parter

Kontakt os

Har du spørgsmål eller lignende er altid velkommen til at kontakte JORTON – og vi er aldrig mere end et klik væk.

Mandag - tirsdag: kl. 8 - 16
Onsdag - fredag: kl. 8 - 15

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.