07_Web_1760x458.jpg

JORTONS SOCIALE ANSVAR (CSR)

FORRETNINGSMODEL
JORTON er en entreprenørvirksomhed, der beskæftiger omkring 430 mennesker over hele landet med en årlig produktion (salgsværdi) på omkring 1 mia.kr. JORTON udfører en lang række entreprenøropgaver i hele landet, der varetages af virksomhedens otte afdelinger, samt en landsdækkende broafdeling og et hovedkontor, der står for den samlede drift.

Vi håndterer alt fra små private anlægs- og renoveringsopgaver til store lejlighedskomplekser, domicilbyggerier og broer.

Vi har mere end 85 års erfaring i ryggen og har gennem årene opbygget en stor egenproduktion, der gør at JORTON kan håndtere de fleste opgaver en privat eller offentlig bygherre kunne ønske ligesom erhverv er et stigende markedssegment.

JORTON blev etableret i Aarhus i 1932 af arbejdsløse jord- og betonarbejdere, som modigt tog kampen op i en krisetid og skabte Jord- og Betonarbejdernes Kooperative Forretning.

VORES ANSVAR
Når man som en entreprenør håndterer anlægsopgaver af den størrelsesorden vi gør samt har omkring 430 ansatte timelønnede og funktionærer, så betyder det også, at vi har et stort ansvar over for samfundet og det enkelte menneske.

Hvad end det handler om udledning og håndtering af farligt byggeaffald eller den enkelte medarbejders velvære, så skal vi være på forkant. Hvis ikke vi er vores ansvar bevidst, kan det få store samfundsmæssige konsekvenser.

VORES MISSION
Udfordringerne og opgaverne i byggebranchen har ændret sig meget siden JORTONs grundlæggelse, men vores dyder er og vil fortsat være de samme som i 1932: Gennem godt håndværk, dialog og samarbejde vil vi bygge med omtanke for vores medmennesker og det omgivende samfund. Vi bygger for fremtiden.

JORTONS VÆRDISÆT
JORTONs værdier er åbenhed, dialog og samarbejde baseret på høj faglig kompetence.
Vi vil stille klare og åbne forventninger til os selv og vores samarbejdspartnere, så projektet bliver gennemskueligt.

Vi vil belyse projektet fra alle sider og vil derfor gøre det lettere at håndtere de udfordringer, der opstår i større og mindre byggeprojekter. Vi vil tage hånd om knasterne, før de vokser og bliver til problemer. Nøglen er ÅBENHED.

DIALOG er et grundlæggende værktøj til, at byggeprocessen forløber optimalt, og at vi sammen når det bedste resultat. Det lyder banalt, men det er troværdigt. Vi har mange års erfaring med at tage ansvar og arbejder for, at parterne i hele forløbet indgår i konstruktiv dialog. Dialog betyder, at vi når målene til glæde for både kunder og samarbejdspartnere.

VI ØNSKER SAMARBEJDE MELLEM ALLE PARTER I PROJEKTET
– Bygherre, arkitekt, rådgivende ingeniører og entreprenører.

JORTONs etiske regelsæt
JORTONs etiske regelsæt er udgangspunkt for virksomhedens aktiviteter og omhandler blandt andet:
» Krav om overholdelse af de internationalt anerkendte menneskerettigheder, herunder etiske regler vedrørende børnearbejde
» Støtter afskaffelsen af diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
» Opretholder foreningsfriheden og anerkender retten til kollektive forhandlinger
» Krav om et sikkert og godt arbejdsmiljø
» Et grundlæggende krav om, at vi altid opererer inden for lovens rammer
» At vi altid handler i overensstemmelse med gældende konkurrencelove, og at vi ikke tilbyder eller modtager nogen form for bestikkelse
» Miljøvenlighed
» Bidrag til etablering af bæredygtige energiløsninger og klimatilpasninger
» At vi som minimum stiller samme krav, som beskrevet til vores samarbejdspartnere, herunder leverandører.

MENNESKERETTIGHEDER
Risici: JORTON vedkender sig som den største selvfølgelighed alle FNs menneskerettigheder. Som entreprenør og arbejdsgiver er der en række parametre, hvor JORTON vil kunne have en negativ indflydelse på overholdelsen af disse. Særligt diskrimination af køn og race, indskrænkninger af menings- og ytringsfriheden, retten til en fri organisering samt retten til fritid og en ordentlig levestandard, er blandt de vigtigste områder, hvor arbejdsgiveren bør være sit ansvar bevidst.

Politik: JORTON overholder gældende love og overenskomster for arbejdstagere, herunder håndhævelse af retten til at organisere og forsamle sig, forhindring af tvangsarbejde og brug af børnearbejde samt forhindring af forskelsbehandling uanset medarbejderes køn, race, nationalitet, religion eller politiske tilhørsforhold. Ligeledes forventer JORTON, at alle samarbejdspartnere lever op til samme standarder. Inden for det brede område for menneskerettigheder har JORTON valgt at fokusere specifikt på mangfoldighed blandt egne medarbejdere.

JORTON er løbende i dialog med interessenter og offentligheden vedrørende dette ansvar og forsøger ved kontinuerlige forbedringer at holde fokus på disse områder.

JORTON har som mål at tiltrække og fastholde dygtige og talentfulde medarbejdere, der er resultatorienterede, forandringsparate, nytænkende, kreative og har den rigtige DNA. Det er en betingelse for at realisere vores ambitiøse forretningsmæssige målsætninger – både i form af uddannelse og opkvalificering, men også ved at tilbyde dem indflydelse på deres job og ved at lytte til deres idéer og ønsker for fremtiden.

Vi støtter og respekterer dermed beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. Dette skal være med til at sikre en høj kvalitet, samt gode og ordnede forhold bagud i leverancen. Regelsættet understøttes yderligere af JORTONs politikker og retningslinjer, blandt andet:
» Værdisæt for JORTON
» Omgang med intern viden
» Politikker for antikorruption
» Instruks for overholdelse af konkurrencelovgivningen
» Sponsorstøtte, bidrag og donationer til velgørende formål
Med ovenstående politikker og mål som grundlag vil vi med vores CSR-politik sikre kontinuerlig udvikling af vores samfundsansvar.

Handling: Gennem 2019 har JORTON generelt arbejdet for at skabe en arbejdsplads, der hvad angår race og køn, spejler det omgivende samfund. Det kræver dog, at vi gennem vores praktik- og jobopslag også får en differentieret ansøgergruppe. For at opildne ansøgere med en differentieret baggrund har vi lagt stor vægt på at formidle gode rollemodellers historier, så flere kan føle sig inspireret til at søge ind hos os.

Men det er ikke kun i forhold til køn eller race, at der kan forekomme diskrimination. Tidligere straffede vil også have svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Her ser man især nogle unge mennesker komme i klemme, da et arbejde ellers ville være lige netop det, der ville kunne få dem på rette spor.

Her har JORTON engageret sig i High:Five, som er et organ, der hjælper unge på kanten til at komme tilbage på sporet ved at hjælpe dem i arbejde. JORTON har gennem 2019 hjulpet flere unge herfra til at få endnu en chance på arbejdsmarkedet. Vores politik er, at alle fortjener en anden chance.

Resultater: JORTON har særligt gennem sit samarbejde med High:Five fået nogle dygtige og engagerede unge mennesker ind i virksomheden, der ellers har haft svære kår på arbejdsmarkedet og generelt i livet.

I forhold til race og køn er JORTON også godt på vej til at udbygge en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Vi er dog ikke nået helt i mål, men kan allerede nu se, at særligt unge mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, ikke viger tilbage for at søge praktikpladser hos JORTON. Det tegner derfor til, at vores indsats på dette område for alvor bærer frugt i det nye år.

MILJØ OG KLIMA
Politik: JORTON ønsker at sikre miljøet og støtte samfundets interesse for miljøforbedringer ved en ansvarlig varetagelse af det interne og eksterne miljø. Derfor prioriteres miljø og klima højt i JORTON, hvor vores mål er, at vi af kunder, medarbejdere og myndigheder opfattes som en klima- og miljøbevidst virksomhed.

I JORTON ønsker vi at følge med udviklingen i samfundet og i disse år er der øget fokus på bæredygtighed. Da vi ønsker at følge med udviklingen og være på forkant med de krav, der stilles til os som entreprenør har vi igangsat arbejdet med at få udarbejdet en bæredygtigheds politik. En del af denne politik er, at vi vil tage stilling til FNs 17 verdensmål med henblik på at forbedre vores verden. JORTON har valgt også at bidrage til dette arbejde og vi har udvalgt følgende tre af verdensmålene: 3. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst samt 12. Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Handling: JORTON sikrer virksomhedens miljøforanstaltninger via detaljerede interne kontrolsystemer. I relation til det interne miljø søges arbejdsprocesserne altid tilrettelagt hensigtsmæssigt i forhold til miljøbelastningen. I forhold til det eksterne miljø søges alle relevante miljølovgivninger overholdt og der arbejdes løbende med ressource- og energioptimering.

Alle politikker afstemmes og ansvarsfordeles på alle ledelsesniveauer. Herefter kommunikeres alle politikker til alle medarbejdere og underbygges herefter løbende med undervisning, ligesom der afholdes løbende miljøkontrol. Vi arbejder hele tiden på at minimere energiforbruget i vores virksomhed.
For JORTON er det naturligt i vores daglige arbejde at have fokus på bæredygtighed.

Resultat: Vedrørende miljøforhold har der i 2019 ikke været påbud eller lignende fra miljømyndighederne, ligesom vi ikke i forbindelse med vores egenkontrol har konstateret overskridelse af miljølovgivningen. Vi har internt i JORTON haft fokus på at være mere energivenlige f.eks. ved etablering af et miljøudvalg, som har til formål at identificere energisparende foranstaltninger med henblik på at reducere energiforbruget. Dette har bl.a. medført udskiftning af eksisterende belysningsarmaturer, udskiftning af elvarmeradiatorer med varmepumpe til opvarmning af skurvogne og alle nye mandskabsvogne skal overholde kravene til BR15. Håndtering af affald i forbindelse med administration og den daglige byggepladsdrift er et gennemgående emne for alle regioner. Af denne grund har vi i 2019 sat fokus på denne proces. Dette øgede fokus har resulteret i en øget bæredygtig håndtering af affald på hovedkontoret. Desuden er der i 2019 sat en proces i gang der skal resultere i en plan for, hvordan vi sikrer en bæredygtig behandling af affald på vores byggepladser.

Risici: Med den brede vifte af opgaver som JORTON varetager vil der altid være risici for, at der kan opstå forureninger og andre påvirkninger af vores omgivelser. Det gælder f.eks. utilsigtede emissioner til luft, støj, støv og et højt energiforbrug. Derfor arbejder JORTON kontinuerligt på at forbedre de interne kontrolsystemer, uddanne medarbejderne, samt optimere energiforbruget i alle virksomhedens afdelinger.

MEDARBEJDERFORHOLD, SIKKERHED OG ARBEJDSMILJØ
Risici: En af de store udfordringer i byggebranchen er en nedslidning af medarbejderne, samt risiko for arbejdsulykker. For at imødekomme disse udfordringer har JORTON iværksat en sundhedsordning for alle medarbejdere, samt oprustet indsatsen for at sænke antallet af arbejdsulykker.

Politik - medarbejderforhold: Det er JORTONs politik, at alle medarbejdere til enhver tid skal have de nødvendige kompetencer samt dyb kendskab til de interne procedurer. Vi ønsker yderligere at sikre vores medarbejdere et godt og sundt arbejdsliv samt seniorliv.

Handling: Ved alle nyansættelser skal alle interne politikker og sikkerhedsregler gennemgås og udleveres. Politikker er ligeledes tilgængelig på JORTON APP. Alle medarbejdere skal sikres en pensionsordning samt herigennem en sundhedsordning, så de hurtigt og effektivt kan få den rette behandling, hvis der opstår behov for det. JORTON giver, hvor det er muligt, medarbejdere mulighed for at få en god overgang til den tredje alder gennem en mulig seniorordning på nedsat tid.

I henhold til JORTONs sundhedspolitik er det besluttet at tilbyde ét rygestopkursus til alle medarbejdere, der ønsker at stoppe
med at ryge.

Resultat: Alle medarbejdere har i 2019 en pensionsordning samt en sundhedsordning. Herudover har vi i 2019 haft otte medarbejdere på seniorordning. Vores mål for virksomheden i 2019 er hermed opfyldt.

Politik – arbejdsmiljø og sikkerhed: JORTON ønsker at mindske antallet af arbejdsulykker og tæt-på-ulykker på byggepladserne, samt sikre et lavt sygefravær. Der skal være et godt og sundt arbejdsmiljø. Det gælder både det fysiske og psykiske.
Handling: JORTONs mål for arbejdsmiljø er, at ulykkes­frekvensen i 2019 skal være 10 procent lavere end 2018.

Desuden har JORTON indført regionale arbejdsmiljøansvarlige, som lokalt skal være med til at understøtte og forankre, at arbejdsmiljø og sikkerhed bliver en naturlig del af hverdagen. I 2019 skal de regionale arbejdsmiljøansvarlige udføre minimum to sikkerhedsrunderinger pr. måned på JORTONs byggepladser, som et led i egenkontrol og som ulykkesforebyggende tiltag. Samtidig ønsker JORTON at halvere reaktionerne fra Arbejdstilsynet.

JORTONs afdeling for Kvalitet-, Miljø- og Arbejdsmiljø (KMA) er dybt forankret i både virksomhedsprofilen samt driften, og sørger løbende for at måle på sygefravær og antal arbejdsulykker. Samtlige medarbejdere tilbydes gratis og forebyggende fysio­terapi og massage af JORTONs fast tilknyttede fysioterapeut.

Hertil har JORTON fokus på tekniske hjælpemidler, såsom trappeløftere, der kan bidrage til færre tunge løft og unødig fysisk slitage samt en ny prototype stenklipper, som vil kunne skære betragteligt ned på det slid, murerne oplever i led og skuldre.

Risici: De største risici er knyttet til utilsigtet arbejdsulykker eller nedslidning af medarbejdere i fysisk krævende jobs, samt manglende trivsel på arbejdspladsen. Det er især tilstedeværende i entreprenørbranchen, hvor projekterne næsten altid vil involvere højder, vand, tunge løft og skarpt/roterende maskineri.

Resultat: Som et resultat af den øgede fokus på regional forankring af arbejdsmiljø er det meget tilfredsstillende at konstatere, at vi har overholdt vores arbejdsmiljømål for 2019 vedrørende reduktion af ulykkesfrekvens med 10 %, idet resultatet blev en reduktion med 18 %.

Implementeringen af de regionale arbejdsmiljøansvarlige er i proces. I 2019 udførte de regionale arbejdsmiljøansvarlige 101 sikkerhedsrunderinger. De interne sikkerhedsrunderinger er et effektivt værktøj til at synliggøre vores forebyggelsesniveau og skabe dialog blandt alle parter. 

ANTIKORRUPTION
JORTON støtter også FNs Global Compact, hvilket betyder, at respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og nultolerance i forhold til korruption og bestikkelse er en central del i alle aspekter af vores forretningsmodel. Den primære risiko for koncernen i forhold til menneskerettigheder og antikorruption relaterer sig til eventuel anvendelse af leverandører, som ikke overholder national lovgivning og internationalt anerkendte standarder og konventioner. Der er dog en meget begrænset risiko for dette, da vi alene arbejder i Danmark.

Handling: JORTON er fortaler for gennemsigtighed i byggebranchen med lige konkurrencevilkår for alle parter. Vi har derfor lagt vægt på at briefe især nye medarbejdere om vores nultolerancepolitik overfor korruption, hvor det før i tiden har været på lederniveau. Det gælder på både små og store byggesager, hvor vi ikke accepterer underhåndsaftaler, bestikkelse eller lignende.

Resultat: Vi har i 2019 formået at sætte større fokus på antikorruption, ved at brede vores nultolerancepolitik ud til hele virksomheden, hvor det før i tiden primært var beslutningstagere såsom afdelings- og projektledere, der blev briefet om vores politik.

UDDANNELSE
Risici: Hvis ikke vi uddanner og efteruddanner vores medarbejdere, har vi ikke længere noget forretningsgrundlag. Manglende uddannelse vil kunne resultere i, at vores videnniveau stagnerer og dermed også vores konkurrenceevne. Dygtige og veluddannede medarbejdere er derfor en grundbetingelse for vores succes som entreprenør. Lærlinge, elever og praktikanter bidrager især med ny faglig viden til vores virksomhed lige såvel som, at vi kan give dem mulighed for at omsætte denne viden i praksis.

Politik: JORTON ønsker at uddanne de unge – både lærlinge og elever i alle faggrupper, betonstruktører, murerlærlinge og praktikanter fra relevante uddannelsesinstitutioner.

Handling: I dag etablerer vi lærlinge- og elevforløb lokalt i samarbejde med afdelingerne rundt om i landet og ansætter løbende praktikanter i tilknytning til konkrete byggesager, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

Resultat: I 2019 målte vi på andel af elever, lærlinge og praktikanter målt op imod den samlede medarbejderstab i 2019. Vores mål var 8% og resultatet for 2019 blev på 8%. Vi har også sat mål for andel af lærlinge målt op imod medarbejdergruppen af faglærte timelønnede. Her var vores mål for 2019 på 21% og resultatet for 2019 blev på 23%.

INTEGRATION OG LIGESTILLING
- INTEGRATION
Risici: Som arbejdsgiver har man et stort ansvar for at give borgere med anden etnisk baggrund end dansk en fair mulighed for at få et job. Vi har i Danmark nogle udfordringer med dannelsen af parallelsamfund, hvor borgere ikke føler sig som en del af fællesskabet. Her er et arbejde en af de vigtigste faktorer til at nedbryde disse parallelsamfund. Det giver økonomisk stabilitet (og en højere levestandard), det giver mulighed for at lære det danske sprog og man får mulighed for at møde kolleger med vidt forskellige baggrunde. Integrationen starter på arbejdspladsen, og dette ansvar tager JORTON som arbejdsgiver meget alvorligt.

Politik - integration: JORTON støtter ansættelsen af medarbejdere, der trænger til oplæring eller genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Handling: For denne medarbejdergruppe, som typisk har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, åbner vi dørene gennem praktikperioder og tilskudsansættelser.

Resultat: I 2019 har vi haft én medarbejder ansat i flexjob og 15 medarbejdere med anden etnisk baggrund.

- LIGESTILLING
Risici: Der er en risiko for, at det ikke altid er den mest egnede kandidat, der kaldes til samtale, hvis man sætter klare mål for, hvor mange kvinder man ønsker i virksomheden. Talent og forenelighed med virksomhedens ånd og værdier kommer dog altid i første række for JORTON. Dette er et ufravigeligt princip. Det princip skal sikre, at ingen kan underminere de meritter og kompetencer som JORTONs nye medarbejdere har uanset deres køn, sociale eller etniske baggrund.

Politik - ligestilling: JORTON ser det som en samfundsopgave at være med til at løse opgaven om integration og ligestilling. Vi tror på, at mangfoldighed blandt medarbejderne, herunder ligelig fordeling af kønnene, bidrager positivt til både arbejdsmiljø, virksomhedens performance og konkurrenceevne. JORTONs bestyrelse har et mål om, at 20% af lederstillinger skal være besat af kvinder inden 2022.

Handling: JORTON havde en målsætning om, at 33% af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, skulle være kvinder inden 2019. I dag består bestyrelsen af tre generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf ingen er kvinder. Måltallet er således ikke nået, da en ændring af bestyrelses­sammensætningen på nuværende tidspunkt ikke er blevet anset for hensigtsmæssig, herunder hensyn til mulige kandidaters kvalifikationer og erfaringer.

JORTON har forsat en målsætning om, at andelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer mindst skal være på 33%, svarende til en kvinde og at denne målsætning nås inden 2022.

Vi har dog i byggebranchen en strukturel udfordring ved, at der ikke uddannes nok kvinder inden for de forskellige byggesagkyndige fag. Her prøver JORTON at formidle de gode historier fra kvindelige rollemodeller, for at kunne inspirere flere unge kvinder til at vælge en byggefaglig uddannelse.

Samtidigt har vi i vores eksterne kommunikation tydeliggjort, at JORTON er en rummelig arbejdsplads, hvor køn ikke er en barriere, hvis man søger ind som leder, rådgiver eller udførende håndværker. Dermed håber vi fremover, at flere kvinder vil søge ind hos JORTON, hvor de vil kunne være gode rollemodeller for andre kvinder, der ønsker en karriere i byggebranchen.

Resultat: Pr. 31. december 2019 har vi 11 ledere i ledergruppen, hvoraf én er en kvinde, svarende til en andel på 9%.