CSR

Virksomhedens samfundsansvar

JORTON ønsker at skabe trivsel, vækst, resultater og udvikling – med andre ord at drive en ordentlig og sund virksomhed, der viser omtanke for det samfund, vi er en del af

Vi har siden 1932 udvist socialt ansvar JORTON og været bevidste om, at vi er en integreret del af samfundet og altid ønsker at overholde gældende normer, krav, regler og love hvor end i landet vi opererer. Vores vigtigste bidrag til samfundet er, at drive en lønsom virksomhed, der i 2016 omfattede 356 arbejdspladser. Vi arbejder derfor hele tiden målrettet med at udvikle og udvide vores forretning, indtjening og antallet af arbejdspladser. Vi efterlever værdisættet for virksomheden, som udgør de grundlæggende forudsætninger for alle vores aktiviteter og handlinger.

JORTONS VÆRDISÆT

JORTONs værdier er åbenhed, dialog og samarbejde baseret på høj faglig kompetence.

Vi vil stille klare og åbne forventninger til os selv og vores samarbejdspartnere, så projektet bliver gennemskueligt. Vi vil belyse projektet fra alle sider og vil derfor gøre det lettere at håndtere de udfordringer, der opstår i større og mindre byggeprojekter. Vi vil tage hånd om knasterne, før de vokser og bliver til problemer. Nøglen en ÅBENHED.

DIALOG er et grundlæggende værktøj til, at byggeprocessen forløber optimalt, og at vi sammen når det bedste resultat. Det lyder banalt, men det er troværdigt. Vi har mange års erfaring med at tage ansvar og arbejder for, at parterne i hele forløbet indgår i konstruktiv dialog. Dialog betyder, at vi når målene til glade for både kunder og samarbejdspartnere.

Vi ønsker SAMARBEJDE mellem alle parter i projektet – bygherre, arkitekt, rådgivende ingeniører og entreprenører.

JORTONS ETISKE REGELSÆT

JORTONs etiske regelsæt er udgangspunkt for virksomhedens aktiviteter og omhandler blandt andet:

 • Krav om overholdelse af de internationalt anerkendte menneskerettigheder, herunder etiske regler vedrørende børnearbejde.
 • Støtter afskaffelsen af diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 • Opretholder foreningsfriheden og anerkender retten til kollektive forhandlinger
 • Krav om et sikkert og godt arbejdsmiljø
 • Et grundlæggende krav om at vi altid opererer inden for lovens rammer
 • At vi altid handler i overensstemmelse med gældende konkurrencelove, og at vi ikke tilbyder eller modtager nogen form for bestikkelsen
 • Miljøvenlighed
 • Bidrag til etablering af bæredygtige energiløsninger og klimatilpasninger
 • At vi som minimum stiller samme krav, som beskrevet til vores samarbejdspartnere, herunder leverandører.

MENNESKERETTIGHEDER

Selskabet har ikke formuleret egentlige politikker for menneskerettigheder, da vi udelukkende opererer i Danmark. Menneskerettighedsområder er i Danmark indeholdt i den almindelige lovgivning, som vi overholder.

JORTON har i dag fokus på, at virksomhedens aktiviteter udøves med respekt for grundlæggende menneskerettigheder, gældende for såvel medarbejdere som leverandører.

Vi støtter og respekterer dermed beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. Dette skal være med til at sikre en høj kvalitet, samt gode og ordnede forhold bagud i leverancen. Regelsættet understøttes yderligere af JORTONs politikker og retningslinjer, blandt andet:

 • Værdisæt for JORTON
 • Omgang med intern viden
 • Politikker for antikorruption
 • Instruks for overholdelse af konkurrence lovgivningen
 • Sponsorstøtte, bidrag og donationer til velgørende formål.

Med ovenstående politikker og mål som grundlag, vil vi med vores CSR politik sikre kontinuerlig udvikling af vores samfundsansvar generelt samt udvalgte fokusområder:

MILJØ OG KLIMA

Politik: JORTON ønsker at sikre miljøet og støtte samfundets interesse for miljøforbedringer ved en ansvarlig varetagelse af det interne og eksterne miljø. Derfor prioriteres miljø og klima højt i JORTON, hvor vores mål er, at vi af kunder, medarbejdere og myndigheder opfattes som en klima- og miljøbevidst virksomhed. 

Handling: JORTON sikrer virksomhedens miljøforanstaltninger via detaljerede interne kontrolsystemer. I relation til det interne miljø søges arbejdsprocesserne altid tilrettelagt hensigtsmæssigt i forhold til miljøbelastningen. I forhold til det eksterne miljø søges alle relevante miljølovgivninger overholdt og der arbejdes løbende med ressource- og energioptimering. 

Alle politikker afstemmes og ansvarsfordeles på alle ledelsesniveauer. Herefter kommunikeres alle politikker til alle medarbejdere og underbygges herefter løbende med undervisning, ligesom der afholdes løbende miljøkontrol. Vi arbejder hele tiden på at minimere energiforbruget i vores virksomhed.

Resultat: Vedrørende medarbejderforhold har der i 2016 ikke været påbud eller lignende fra miljømyndighederne, ligesom vi ikke i forbindelse med vores egenkontrol har konstateret overskridelse af miljølovgivningen. Vi har intern i JORTON haft øget fokus på energioptimering. 

MEDARBEJDERFORHOLD, SIKKERHED OG ARBEJDSMILJØ

Politik – medarbejderforhold: Det er JORTONs politik, at alle medarbejdere til enhver tid skal have de nødvendige kompetencer samt dybt kendskab til de interne procedurer. Vi ønsker yderligere at sikre vores medarbejdere et godt og sundt arbejdsliv samt seniorliv. 

Handling: Ved alle ny ansættelser skal alle interne politikker og sikkerhedsregler gennemgås og udleveres. Alle medarbejdere skal sikres en pensionsordning samt herigennem en sundhedsordning, så de hurtigt og effektivt kan få den rette behandling, hvis der opstår behov for det. JORTON giver, hvor det er muligt, medarbejdere mulighed for at få en god overgang til den tredje alder gennem en mulig seniorordning på nedsat tid. 

Resultat: Alle medarbejdere har i 2016 en pensionsordning samt en sundhedsordning. Herudover har vi i 2016 haft 5 medarbejdere på seniorordning. Vores mål for virksomheden i 2016 er hermed opfyldt. 

Politik – sikkerhed: JORTON ønsker at mindske antallet af arbejdsulykker og tæt-på-ulykker på byggepladserne, samt sikre et lavt sygefravær. 

Handling: JORTONs mål inden for arbejdsmiljø er, at ulykkesfrekvensen i 2016 maksimalt må være på 4 arbejdsulykker pr. en mio. arbejdstimer. Herudover har vi et mål om at styrke instruktionen på den enkelte arbejdsplads, så vi med en målrettet indsats kan nedbringe antallet af ulykker. 

Resultat: Vi har i 2016 opretholdt et øget fokus på sikkerhed i 2016, men vi kan desværre ikke være helt tilfredse med resultaterne, da ulykkesfrekvensen har været 5,2 ulykker pr. en mio. arbejdstimer, som kun har resulteret i 3 ulykker med fravær på mere end én dag. 

Politik – arbejdsmiljø: Hos JORTON skal det være et godt og sundt arbejdsmiljø. Det gælder både det fysiske og psykiske. 

Handling: JORTONs afdeling for Kvalitet-, Miljø- og arbejdsmiljø (KMA) er dybt forankret i både virksomhedsprofilen samt driften, og sørger løbende for at måle på sygefravær og antal arbejdsulykker. Som et nyt forebyggende tiltag i 2016 tilbydes samtlige medarbejdere gratis at kunne benytte JORTONs tilknyttede fysioterapeut. 

Resultat: JORTONs sygefravær var i 2016 på 3,1% mod et mål på maks. 4%. 

UDDANNELSE

Politik: JORTON ønsket at uddanne de unge – både lærlinge og elever i alle faggrupper, betonstruktører, murerlærlinge og praktikanter fra relevante uddannelsesinstitutioner.

Handling: I dag etablerer vi lærlinge- og elevforløb lokalt i samarbejde med afdelingerne rundt om i landet og der ansættes løbende praktikanter i tilknytning til konkrete byggesager, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

Resultat: I 2016 måltes andel af elever, lærlinge og praktikanter i forhold til den samlede medarbejderstab i 2016. Målet var 8%, og resultatet for 2016 blev på 7,9%. Vi har også sat mål for andel af lærlinge målt op imod medarbejdergruppen af faglærte timelønnede. Her var vores mål for 2016 på 20% og resultatet for 2016 blev på 20,7% 

INTEGRATION OG LIGESTILLING

Politik – integration: JORTON støtter ansættelsen af medarbejdere, der trænger til oplæring eller genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Handling: For denne medarbejdergruppe, som typisk har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, åbner vi dørene gennem praktikperioder og tilskudsansættelser.

Resultat: I 2016 har vi haft 0 medarbejdere ansat i flexjob og 12 medarbejdere med anden etnisk baggrund.

Politik – ligestilling: JORTON ser det som en samfundsopgave at være med til at løse opgaven om integration og ligestilling. Vi tror på, at mangfoldighed blandt medarbejderne, herunder ligelig fordeling af kønnene, bidrager positivt til både arbejdsmiljø, virksomhedens performance og konkurrenceevne.

Handling: JORTONs bestyrelsen har et mål om, at 33% af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være kvinder, svarende til 2 kvinder og 20% af de øvrige lederstillinger svarende til 1 kvinde, skal være besat af kvinder inden 2018. For at opfylde ovenstående målsætning, vil JORTON fastlægge en langvarig strategi og iværksætte en række initiativer, der kan fremme udviklingen af kvindelige ledere samt ansættelsen af disse. Ved opslag af lederstillinger er det hensigten, at antallet at kvindelige kandidater, der kaldes til samtale, er i tråd med ovenstående mål.

Resultat: Pr. 31. december 2016 har vi 11 ledere i ledergruppen, hvoraf 1 er kvinde, svarende til et måltal på 9,1 i forhold til et overordnet mål på 20%.

Vi anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Ved at fortsætte med at bruge sitet accepterer du dette. Cookie- og persondatapolitik

Luk