Betoneksperterne fra JORTON har travlt i England

23 / maj / 2018

Hvad laver en dansk entreprenør som JORTON dog i England? Svaret er simpelt: De har stået for produktionen af hele 96 betonplatforme samt monteringen af rækværker til Hornsea Project One Havvindmøllepark, der står til at blive verdens største. Nu skal JORTON så i gang med at støbe yderligere 30 platforme til anden fase i det enorme projekt.

Den nye ambitiøse Hornsea havvindmøllepark er et projekt søsat af ØRSTED. Som en centra spiller i projektet har Bladt Industries stået for leveringen af 126 TP’er og anodebur til Hornsea Project One. Bladt Industries tog fat i JORTON, omkring leveringen af knap 100 betonplatforme, der hver især vejer 90 ton.

– Vi har lavet betonplatforme sammen med BLADT siden medio 2012 og har haft et givende samarbejde, hvor vores kompetencer indenfor beton er gået godt i spænd med deres stålekspertise, fortæller Allan Harbo, JORTONS administrerende direktør og fortsætter:

– BLADT tog fat i os og spurgte, om ikke vi kunne tænke os at arbejde i England i forbindelse med den store havvindmøllepark. Efter en del overvejelser kom vi frem til, at det her var en udfordring vi var nødt til at prøve kræfter med.

Leverede know how

Men hvorfor ikke benytte et engelsk firma til produktionen af betonplatformene, når nu man alligevel var England:

– Der er simpelthen ikke den samme tradition i England for denne type betonprojekter. Man havde derfor brug for know how. Samtidigt er der i England et krav om, at man skal benytte lokal arbejdskraft ved projekter som denne havvindmøllepark, der er drevet af udenlandske aktører. Derfor sendte vi et lille team af JORTON folk, der ikke alene havde den nødvendige viden om beton, men som også var i stand til at guide, vejlede og oplære de engelske arbejdere. Vi sendte derfor først en projektleder og formand afsted, der sidenhen fik selskab af nogle af vores betonfolk, forklarer Allan Harbo og fortsætter:

– Det er jo en stor opgave at skulle sendes ud for landets grænser for i flere måneder at skulle supervisere en gruppe af arbejdere, der ikke er vant til opgaver af denne størrelse. Men vores projektleder Anders Kræmmergård og formand Kaj Christiansen fra vores afdeling i Aalborg, tog til England med et stort gåpåmod og har siden formået at køre projektet sikkert i havn sammen med deres kolleger fra JORTON. Vi går jo op i, at alle vores medarbejdere lærer at handle selvstændigt og stå på egne ben således, at de uden problemer kan agere på de omskiftelige forhold, man ser på enhver byggeplads. De kompetencer er for alvor kommet til deres ret i England, hvor alle JORTONS folk har måttet træffe vigtige beslutninger på egen hånd.

”De skal trygt overlade arbejdet til os”

At levere betonplatforme til offshore industrien kan i sig selv være en kompleks opgave, og når arbejdet foregår på udenlandsk jord, kan man ikke alene trække på sine gamle erfaringer:

– Vi skulle bruge en anden type beton, end den vi normalt ville have brugt herhjemme, og vi har skulle navigere i et helt andet system af reguleringer og love, der også er væsentligt anderledes fra Danmark. Så selvom det netop er vores know-how, der var skyld i, at vi kom med på opgaven, så har vi da bestemt også lært meget af dette projekt og udvidet vores egne kompetencer, uddyber Allan Harbo.

Men selvom mange ting er anderledes i England, er JORTONS overordnede mål det samme:

– Bygherren og vores øvrige samarbejdspartnere skal kunne læne sig tilbage og trygt overlade alle opgaver vedrørende betonen til os. Det indebærer, at vi klarer selve produktionen fra a til z og at det hele løses indenfor den, aftalte tidsramme.

Evnen til at nå sikkert i mål

Den store succes, JORTON har haft i England har også givet blod på tanden til at søge nye udfordringer i udlandet:

– Vi ser et marked i udlandet, hvor vi som i England, stiller et lille team til rådighed, der har kompetencerne til at lede og udvikle en lokal arbejdsstyrke. Der har da også været henvendelser fra udlandet hvor der spørges ind til et eventuelt samarbejde, hvor det i høj grad er vores rolle som rådgiver og projektleder der efterspørges. Som dansk entreprenør kan man måske føle sig presset i forhold til udenlandske aktører fra særligt Syd- og Østeuropa, der er meget konkurrencedygtige hvad angår priserne. Men vi er overbeviste om at den viden som JORTON ligger inde med og vores evne til at lede et projekt godt i mål indenfor de aftalte tidsrammer, gør at vi er et sikkert valg som entreprenør, hvad end opgaven skal løses i eller udenfor landets grænser, afslutter Allan Harbo.

CONCRETE EXPERTS FROM JORTON BUSY IN THE UK

So what is a Danish contractor such as JORTON doing in the UK? The answer is simple: Managing production of no less than 96 concrete platforms and installation of railings for the Hornsea Project One Wind Farm in the sea off the coast of England – set to be the biggest in the world. The next phase for JORTON is to cast a further 30 platforms for the second phase of this enormous project.

The new and ambitious Hornsea Wind Farm is a project launched by ØRSTED. Bladt Industries, a key participant in the project, was responsible for supplying 124 TPs and anode cages to Hornsea Project One. Bladt Industries contacted JORTON concerning the supply of just under 100 concrete platforms, each weighing 90 tonnes.

“We’ve produced concrete platforms with BLADT since mid-2012, a collaboration that has gone very well as our skills within concrete match theirs within steel,” explains Allan Harbo, JORTON’s CEO, before continuing:

“BLADT contacted us to ask if we’d like to work in the UK on the massive offshore wind farm being built there. We gave the idea a bit of thought and decided that this was a challenge we ought to be part of.”

Supplied know-how

But why not use a British firm for production of concrete platforms since they would at least be local?

“Bladt simply didn’t have access to the necessary know-how in the UK for this kind of concrete project.  There is also a strong desire in the UK to use local businesses or labour for projects such as this one, run by foreign contractors. So we sent a small team of JORTON people, who not only had the necessary skills within concrete, but were also able to guide, advise and train the locals. Initially, we sent over a project leader and a foreman, who were later joined by some of our concrete experts.

Sending a team abroad for several months at a time to supervise a group of workers not used to jobs of this size was a considerable mouthful for us. But our project leader Anders Kræmmergård and foreman Kaj Christiansen from our Aalborg branch went over there full of enthusiasm, and managed the project successfully backed by their JORTON colleagues. We strongly believe that all our people should learn to act independently, allowing them to function under different conditions as found on such construction sites. Their skills certainly came into their own in the UK, where all JORTON employees had to make important decisions on their own,” states a proud Allan Harbo.

”They can safely leave it all to us”

Supplying concrete platforms to the offshore industry can be a complex job in itself, and when the work has to be done on foreign soil, experience is not always enough:

“We had to use a different type of concrete to that we normally work with, and had to find our way around a completely different system of regulations and laws, which were also very different from Denmark. So even though our know-how saw us through, we also had a lot to learn from this project, and have expanded our own skills set,” explains Harbo.

But even though many things are different in the UK, JORTON’s overriding objective remains the same:

“The developer and the others working on the project were confident about leaving everything to do with concrete to us. That implied that we had to manage production from A to Z, and that everything had to be done within the contractual deadline.”

Ability to complete

The major success we enjoyed in the UK has also encouraged us to seek new opportunities abroad:

“We see a market abroad in which we could supply teams with the expertise to manage and develop local workers, as we did in the UK. We have also received enquiries from abroad asking about possible collaboration, where our role as consultant and project manager is the main interest. Danish contractors can perhaps be a little concerned about competing with foreign contractors, especially those from southern and eastern Europe with regard to price. But we are convinced that the know-how JORTON has and our ability to manage and conclude projects successfully within deadline mean that we are a good choice, whether the work has to be done at home or abroad,” concludes Harbo.